Privātuma politika

Personas datu konfidencialitātes politika

Šī Personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā - Konfidencialitātes politika) attiecas uz visu informāciju, ko vietne Svaru Pasaule (turpmāk tekstā - Interneta veikals Svaru Pasaule) izvieto domēnā ar nosaukumu svp.lv (kā arī tā apakšdomēnos), var saņemt par Lietotāju vietnes svp.lv izmantošanas laikā (kā arī tās apakšdomēnu izmantošanas laikā), tās programmu un produktu izmantošanas laikā.

1. Definīcija

1.1. Šajā Konfidencialitātes politikā ir izmantoti šādi termini:

1.1.1. "Vietnes administrācija" (turpmāk tekstā - Administrācija) - pilnvaroti vietnes Svaru Pasaule vadības darbinieki, kuri rīkojas SIA "Svaru centrs" vārdā, kas organizē un (vai) īsteno personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas datu sastāvu, kurus jāapstrādā, darbības (operācijas), kas jāveic ar personas datiem.

1.1.2. "Personas dati" - jebkāda informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai noteiktu fizisku personu (personas datu subjekts).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkāda darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, ko īsteno, izmantojot vai neizmantojot automatizēšanas līdzekļus ar personas datiem, ietverot, personas datu apkopošanu, pierakstu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunošanu, maiņu), izgūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanu, uzrādīšanu, pieeju), depersonalizāciju, bloķēšanu, dzēšanu un iznīcināšanu.

1.1.4. "Personas datu konfidencialitāte" - obligāti jāievēro Operatoram vai jebkuram citam, kurš ieguvis piekļuvi personas datiem, nepieļaujot to izplatīšanos bez personas datu subjekta atļaujas vai bez jebkāda cita tiesiska pamatojuma.

1.1.5. "Interneta veikals Svaru pasaule" - savstarpēji saistīts tīmekļa vietņu kopums, kas izvietotas Interneta tīklā ar unikālu adresi (URL): svp.lv, kā arī tās apakšdomēnos.

1.1.6. "Apakšdomēni" - tās ir vietnes vai vietņu kopums, kas izvietotas trešā līmeņa domēnos, kuri pieder Interneta veikalam Svaru Pasaule, kā arī citas īslaicīgās vietnes, kuru apakšā norādīta Administrācijas kontaktinformācija.

1.1.5. "Interneta veikala Svaru Pasaule lietotājs" (turpmāk tekstā - Lietotājs) - persona, kurai ir piekļuve interneta veikalam Svaru Pasaule, izmantojot Interneta tīklu, kā arī izmanto informāciju, materiālus un interneta veikala Svaru Pasaule produktus.

1.1.7. "Sīkdatnes" - ir neliels datu fragments, ko nosūta tīkla serveris, un to uzglabā lietotāja datorā, ko tīkla klients vai tīkla pārlūks katru reizi pārsūta tīkla serverim HTTP pieprasījumā, mēģinot atvērt atbilstošās vietnes lapu.

1.1.8. "IP adrese" - unikāla mezgla tīkla adrese datora tīklā, caur kuru Lietotājs iegūst piekļuvi Interneta veikalam Svaru Pasaule.

1.1.9. "Prece" - produkts, ko Lietotājs pasūta vietnē un veic apmaksu, izmantojot maksājumu sistēmas.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lietotāja interneta veikala Svaru pasaule izmantošana nozīmē piekrišanu šai Konfidencialitātes politikai un Lietotāja personīgo datu apstrādes noteikumiem.

2.2. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Konfidencialitātes politikas noteikumiem, viņam ir jāpārtrauc reģistrāciju interneta veikalā Svaru Pasaule.

2.3. Administrācija nepārbauda personas datu patiesumu, kuru uzrāda Lietotājs.

3. Konfidencialitātes politika priekšmets

3.1. Šī Konfidencialitātes politika nosaka Administrācijas saistības neizpaust un nodrošināt aizsardzības režīmu personas datu konfidencialitātei, kurus Lietotājs iesniedz saskaņā ar Administrācijas pieprasījumu, reģistrējoties interneta veikala vietnē Svaru Pasaule, piesakoties saņemt informatīvos e-pastus vai noformējot pasūtījumu.

3.2. Personas datus, kuri ir atļauti apstrādāt šīs Konfidencialitātes politikas ietvaros, Lietotājs iesniedz, aizpildot formas interneta veikalā Svaru Pasaule, un ietver sekojošu informāciju:
 3.2.1. Lietotāja vārdu un uzvārdu;
 3.2.2. Lietotāja kontakttālruni;
 3.2.3. Elektroniska pasta adresi (e-pastu)
 3.2.4. Preces piegādes adresi (ja nepieciešams)

3.3. Interneta veikals Svaru Pasaule aizsargā Datus, kurus automātiski nodod apmeklējot lapu:
 - IP adresi;
 - informāciju no sīkdatnēm;
 - informāciju par pārlūku;
 - piekļuves laiku;
 - atsauci (iepriekšējās lapas adresi).

3.3.1. Sīkdatņu atslēgšana var izraisīt nespēju piekļūt vietnes daļām, kurām ir nepieciešama autorizēšanās.

3.3.2. Interneta veikals Svaru Pasaule īsteno statistikas apkopošanu par savu apmeklētāju IP adresēm. Šo informāciju izmanto ar mērķi novērst, atklāt un risināt tehniskās problēmas.

3.4. Jebkādu citu personīgo informāciju, kas nav atrunāta iepriekš (apmeklējumu vēsture, izmantotie pārlūki, operētājsistēmas, utt.), tiek uzticami glabāti un netiek izpausti, izņemot gadījumus, kādus paredz šīs Konfidencialitātes politikas 5.2. un 5.3. punkts.

4. Lietotāja personiskās informācijas apkopošanas mērķi

4.1. Administrācija var izmantot Lietotāja personas datus sekojošiem mērķiem:
4.1.1. Lietotāja identificēšana, kurš reģistrējies interneta veikalā Svaru Pasaule turpmākajai autorizēšanai, pasūtījuma noformēšanai un citām darbībām.
4.1.2. Nodrošināt Lietotājam piekļuvi personalizētiem interneta veikala Svaru Pasaule datiem.
4.1.3. Lai izveidotu atgriezenisko saikni ar Lietotāju, tostarp, paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšanu, kas skar interneta veikala Svaru Pasaule izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu un Lietotāja pieprasījumu un iesniegumu apstrādi.
4.1.4. Lai apliecinātu personas datu patiesumu un pilnīgumu, kurus iesniedzis Lietotājs.
4.1.5. Uzskaites ieraksta izveidošana, lai izmantotu interneta veikala Svaru Pasaule sadaļas, ja Lietotājs ir devis atļauju šāda uzskaites ieraksta izveidošanai.
4.1.6. Paziņojumu nosūtīšana Lietotājam pa elektronisko pastu.
4.1.7. Nodrošināt Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu problēmu rašanās gadījumā, kas saistītas ar interneta veikala Svaru Pasaule izmantošanu.
4.1.8. Ar Lietotāja piekrišanu sniegt viņam speciālos piedāvājumus, informāciju par cenām, informatīvos jaunumus un citu informāciju interneta veikala Svaru pasaule vārdā.
4.1.9. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

5. Personas datu apstrādes veidi un termiņi

5.1. Lietotāja personas datu apstrādi īsteno neierobežotā termiņā, jebkādā likumīgā veidā, tostarp, personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai neizmantojot šādus līdzekļus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Administrācija ir tiesīga nodot personas datus trešajām personām, jo īpaši, kurjerdienestam, pasta piegādes iestādēm (tostarp, elektroniskām), elektrosakaru operatoriem ar mērķi izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas noformēts interneta veikalā Svaru Pasaule, ietverot Preces, dokumentācijas vai e-pasta piegādi.

5.3. Lietotāja personas datus var nodot Latvijas Republikas valsts varas pilnvarotajām personām tikai pamatojoties uz un tādā kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.

5.4. Nozaudējot vai izpaužot personas datus, Administrācija ir tiesīga neinformēt Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no prettiesiskas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, izmaiņām, bloķēšanas, izplatīšanas, kopēšanas, kā arī no citām prettiesiskām trešo personu darbībām.

5.6. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu nozaudēšana vai izpaušana.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājs ir tiesīgs:

6.1.1. Brīvi pieņemt lēmumu par savu personas datu sniegšanu, kas nepieciešami interneta veikala Svaru Pasaule izmantošanai, un sniegt piekrišanu to apstrādei.

6.1.2. Atjaunot, papildināt sniegto informāciju par personas datiem šīs informācijas izmaiņu gadījumā.

6.1.3. Lietotājs ir tiesīgs saņemt no Administrācijas informāciju, kas skar viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt Administrācijai precizēt savus personas datus, tos bloķēt vai iznīcināt gadījumā, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai ir nepieciešami apstrādes iesnieguma mērķim, kā arī veikt likumā noteiktās darbības savu tiesību aizsardzībai.

6.2. Administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantot iegūto informāciju tikai mērķiem, kas norādīti šīs Konfidencialitātes politikas 4. punktā.

6.2.2. Nodrošināt konfidenciālās informācijas uzglabāšanu slepenībā, neizpaust tos bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, nemainīt, nepublicēt vai jebkādā citā iespējamā veidā neizpaust Lietotāja nodotos personas datus, izņemot gadījumus, kādus nosaka šīs Konfidencialitātes politikas 5.2. un 5.3. punkts.

6.2.3. Īstenot personas datu bloķēšanu, kas attiecas uz attiecīgo Lietotāju, kopš brīža, kad Lietotājs ir vērsies pie Administrācijas vai lūdzis to, vai pilnvarotās iestādes likumīgais pārstāvis personas datu subjekta aizsardzības tiesībās uz pārbaudes laiku gadījumā, ja ir atklāti nepatiesi personas dati vai prettiesiskas darbības.

7. Papildu noteikumi

7.1. Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā bez Lietotāja piekrišanas.

7.2. Jaunā Konfidencialitātes politika stājas spēkā kopš brīža, kad tā tiek izvietota interneta veikala Svaru Pasaules vietnē, ja citādi nav paredzēts jaunās Konfidencialitātes politikas redakcijā.

9.3. Visus piedāvājumus vai jautājumus, kas skar šo Konfidencialitātes politiku, jānosūta uz e-pasta adresi: info@svarupasaule.lv

9.4. Spēkā esošā Konfidencialitātes politika ir izvietota vietnē: https://svp.lv/index.php?route=information/information&information_id=3

Atjaunots: 2020. gada 03. jūlijā